Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Aktualności

2016-03-11 09:55:26

ŚWIADCZENIE 500 ZŁ DLA DZIECI W PIECZY ZASTĘPCZEJ


Świadczenie 500 zł dla dzieci w pieczy zastępczej

Dzieci w pieczy zastępczej otrzymają dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł miesięcznie.
Dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego będzie przysługiwać niezależnie od dochodu na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia, umieszczone
w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka oraz placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego.

W ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadzono dwa świadczenia: dodatek wychowawczy or (...)

2015-11-13 09:41:10

Wnioski o dofinansowanie z PFRON


                Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu przypomina wszystkim organizacjom pozarządowym z terenu Powiatu Bolesławieckiego działającym na rzecz osób niepełnosprawnych, że zgodnie z § 12 Rozporządzenia Ministra Pracy  i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie określenia rodzajów zadań powiatów, które mogą być finansowane ze środków PFRON (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz. 926), wnioski o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych organizacji sportu, kultury, rekr (...)

Pozostałe aktualności

Zobacz archiwum aktualności